รายนามคณบดี

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


TU Soc Anth annual report 2555 cover

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา

1.ศาสตราจารย์คุณหญิง สุภาพ วิเศษสุรการ เมษายน 2508 – ธันวาคม 2514
2.อาจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร มกราคม 2516 – มิถุนายน 2517
3.อาจารย์ ปรารมภ์ มณีนันทน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มิถุนายน 2517 – สิงหาคม 2517
4.อาจารย์ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน สิงหาคม 2517 – ตุลาคม 2517
5.อาจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) พฤศจิกายน 2517 – พฤศจิกายน 2518
6.อาจารย์ ดร. ร.ต.อ. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ พฤศจิกายน 2518 – ธันวาคม 2519

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มกราคม 2520 – พฤษภาคม 2520
2.รองศาสตราจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร พฤษภาคม 2520 – กรกฎาคม 2524
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ กรกฎาคม 2524 – กรกฎาคม 2526
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กรกฎาคม 2526 – กุมภาพันธ์ 2527

ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

1.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กุมภาพันธ์ 2527– เมษายน 2527
2.รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ธรรมบุตร เมษายน 2527 – เมษายน 2529
3.รองศาสตราจารย์ ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ เมษายน 2529 – พฤษภาคม 2531
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ มิถุนายน 2531 – พฤษภาคม 2534
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลา แสงสีทอง มิถุนายน 2534 – พฤศจิกายน 2536
6.รองศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ นิยมญาติ ธันวาคม 2536 – พฤศจิกายน 2538
7.อาจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2538 – ธันวาคม 2541
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2541 – พฤศจิกายน 2544
9.รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร ธันวาคม 2544 – พฤศจิกายน 2547
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2547 – พฤศจิกายน 2550
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2550 – 2553
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2556
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน

กิจกรรมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครบรอบ 53 ปี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 17.45 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

“รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 “สังคม วัฒนธรรม เเละสรรพสิ่ง”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์