บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

รายนามบุคลากร ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานประจำปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557-2558

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมงคลสำหรับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพราะเป็นปีที่คณะก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะแรกและเพียงคณะเดียวในประเทศไทยมาจนกระทั่งบัดนี้QA_2556

ในปีการศึกษา 2557 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2556 จาก 9 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ เป็น 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้องค์ประกอบแรกเป็นการผลิตบัณฑิต เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบสุดท้ายเป็นการบริหารการจัดการ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556 ผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2556 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ผลการประเมินโดยรวมในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.17 มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554QA_2555

ในปีการศึกษา 2550 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 จาก 7 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้ เป็น 9 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้องค์ประกอบแรกเป็นปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน แยกออกมาให้เห็นเด่นชัด ตามด้วยองค์ประกอบการเรียนการสอนที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555 ผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ผลการประเมินโดยรวมในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.10 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปีการศึกษา 2554 Download มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ […]KM_2557

ปีงบประมาณ 2557 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานในสถาบันการศึกษา” เป้าหมาย : ประชาคมในคณะฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเลนส์ที่มองจากนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยเชิญนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างละ 1 ท่านในคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยายหลัก กำหนดการ : ทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย : MR. John Bennett สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ” เป้าหมาย : ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยของศาสตราจารย์และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกหนึ่งเดียวในคณะ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ บรรยายบอกเล่าประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ในคณะบุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป กำหนดการ : วันพุธที่ […]ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557ตราสัญลักษณ์งาน 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2508-2558 คือปีของการก่อกำเนิดในยุคเริ่มแรกที่จัดตั้งเป็นแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนมาถึงปีของงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถาบันทางวิชาการแห่งหนึ่งมีอายุครบกึ่งศตวรรษการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.KM_2556

ปีงบประมาณ 2556 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนผ่าน TU Moodle การตัดเกรดและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน TU Moodle และระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 คู่มือการใช้ TU Moodle l สำหรับอาจารย์ l สำหรับนักศึกษา โดย คุณนีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา คู่มือการตัดเกรดและการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล UsingTURegWebsiteForGrading_R3 โดย คุณบุญจิรา ภู่เงิน และคุณจาตุรงค์ เสาน้อย จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “ทุนวิจัยของ สกว. เข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไร?” เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการให้ทุน ลักษณะและประเภทของทุนที่ สกว. สนับสนุน […]