อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาสตรีนิยม
– การศึกษาผู้หญิงจากประสบการณ์ชีวิต และเรื่องเล่า
– การประดิษฐ์/สร้าง ประเพณีวัฒนธรรมร่วมสมัย
– วัฒนธรรมการบริโภคและการแปรรูปวัฒนธรรมเป็นสินค้า

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

Ph.D. (Urban Engineering)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ความสนใจทางวิชาการ
– มรดกวัฒนธรรมศึกษา
– พิพิธภัณฑ์ศึกษา
– การอนุรักษ์ชุมชนเมือง

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin – Madison/ U.S.A.
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาเมือง
– คนชายขอบ
– การเคลื่อนไหวทางสังคม
– ความรุนแรงและความทุกข์ทนทางสังคม (Social suffering)
– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ฟิลิปปินส์
– สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

Ph.D. Anthropology, Australian Nation University (ANU)
M.Sc. Natural Resource Management, AIT
B.A. Political Sciences, Chulalongkorn University

ความสนใจทางวิชาการ
– ความเป็นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– การลี้ภัย การย้ายถิ่น และลักษณะข้ามชาติ
– ศาสนาและความมั่นคงของมนุษย์
– มานุษยวิทยาเศรษฐกิจและการพัฒนา

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร

Ph.D. (Archaeology) University of Bristol, U.K.
M.A. (Landscape Archaeology (with commendation) University of Bristol, U.K.
M.A. (Translation Studies) Warwick University, U.K.
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคม-เศรษฐกิจสมัยก่อนประวัติศาสตร์
– การค้าทางไกลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ยุคต้น
– เทคโนโลยีโบราณ
– มรดกวัฒนธรรมศึกษา

CV || อีเมล์


รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์

M.Phil ( Social Anthropology) University of Kent at Canterbury
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาการเมือง
– วัฒนธรรมและสังคมจีน
– จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม
– วัฒนธรรมและการสื่อสารสาธารณะ

CV || อีเมล์ || blog


อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา
– วัตถุวัฒนธรรมศึกษา
– วัฒนธรรมดิจิทัล

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

Ph.D. (Anthropology), The University of Social Sciences & Humanities, Hanoi (Vietnam National University)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– ชาติพันธุ์วิทยา
– วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก
– เวียดนามศึกษา
– ลาวศึกษา
– ไทศึกษา
– เพศสภาวะ
– วัฒนธรรมเมือง

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– คติชนแนวมนุษยวิทยา
– ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
– สังคมและวัฒนธรรมออนไลน์
– ศาสนา

profile page || CV || อีเมล์


อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– ชุมชนศึกษา
– เพศสภาพ
– ผู้หญิงมุสลิม

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
– ชุมชนศึกษา
– มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ

CV || อีเมล์


อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

Ph.D.(Anthropology) Harvard University, U.S.A.
A.M.(Anthropology) Harvard University, U.S.A
สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รบ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาการแพทย์
– มานุษยวิทยาศาสนา และความเชื่อ
– ความมีอารยะ / สังคมอารยะ (Civilized Society)
– นิเวศวิทยาเมืองและชนบท

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

DEA ( Ethnologie) Université Paris 10 (Nanterre)
สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รบ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มนุษย์กับการเดินทาง
– มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
– พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา
– ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์
– พุทธศาสนาในเอเชีย

profile page || CV || อีเมล์


ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

Ph.D.(Physical Anthropology) The University of Michigan
M.A.(Physical Anthropology) The University of Michigan
วท.บ.(เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– วิวัฒนาการของมนุษย์
– วัฒนธรรมจารีตและวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย
– ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียอาคเนย์
– Iconography and symbolism of the Buddhist arts (Thai & Burmese)
– Cultural history and ethnicity of ethnic groups in Southern China and Upper
Southeast Asia Population genetics and evolution

CV || อีเมล์


รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

– Ph.D. (Anthropology), University of Washington
– M.A. (Anthropology), University of Washington
– สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจและการเมือง
– อัตลักษณ์ ตัวตน และศักยภาพกระทำการ
– การเมืองในชีวิตประจำวัน
– มลายูมุสลิม
– ภาคใต้และชายแดนภาคใต้
– มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

CV || อีเมล์


อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

ศศ. ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ. บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– พิพิธภัณฑ์วิทยา
– โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– มรดกทางวัฒนธรรม
– การเมืองว่าด้วยอดีต
– มานุษยวิทยาอาหาร

CV || อีเมล์