ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

Download (PDF, Unknown)