การวิจัย | research

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินโครงการวิจัยและส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัย-วิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในหลากหลายประเด็น ดังนี้

โครงการวิจัย

  • พ.ศ. 2559 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านสื่อดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะที่ 1)
    กองทุนวิจัยระดับคณะฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ

  • Mobile Media Practices in Everyday Life: Negotiating Commercial Infrastructures and State Control in Mainland Southeast Asia: โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยสื่อ (Media Ethnography) Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of London โดยได้รับทุนสนับสนุนตามโครงการ Newton Mobility Grant Scheme (2016) จาก The British Academy และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
CCSCS research

โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

international network

ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

workshops

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย