ข่าวบริการการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน

Professor Gary Fry ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน เผยแพร่แก่ผู้สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

การจดทะเบียนและการแจ้งความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษา 2/2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดให้นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาและแจ้งความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2558 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2558

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 1/2556

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา สม.418 และ สม.419 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในคณะฯ

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

การอบรมสำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555

ขอเชิญนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม Photoshop, InDesign และการเขียน resume ฟรี!