ข่าวบริการการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

เค้าโครงการบรรยาย วิชา ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สุนทรารักษ์

ตารางการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2555

วัน-เวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 1/255

การแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรของสถาบันภาษา ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552

การแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

รายละเอียดการสอบจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2555

การสัมมนา หลักเกณฑ์และแนวทางในการศึกษารายบุคคล (สม.419)

การสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการศึกษารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชา สม.419
วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 11.30 – 13.30 น.

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนักศึกษาเข้าหอพัก มธ. (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ. จัดนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 เข้าหอพักนศ.มธ. ประจำปีการศึกษา 2555