พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางไปลงนามความตกลงร่วมกันกับ Lahor Arts Council ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยการ
ลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและปากีสถาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดโครงการพานักศึกษาออกภาคสนาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม [ Link ]