ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1

Social Sciences and Humanities Dialogues
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1
Monday, 5 March 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan

งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนอธิการบดี
ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์