ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

สนาม+

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา

การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อ “สู่สนาม:เริ่มต้นการเดินทางของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาฝึกหัด”

การประกวดภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

เค้าโครงการบรรยาย วิชา ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สุนทรารักษ์

ตารางการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2555

วัน-เวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 1/255

การแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรของสถาบันภาษา ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552

การแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กิตติพิชญ์ อภิวัฒน์ศิริ

นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ชั้น ปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Study-Visit on old and New Japan

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา ครั้งที่ 6: ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา
(National University of Singapore)
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-17.30 น.