ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

Download เอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 5.08MB)