สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

tu-socanth-undergraduate-playground-49-01-poster
ออกแบบ: สรัช สินธุประมา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2556</