ข่าวสารปริญญาตรี

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 1/2556

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา สม.418 และ สม.419 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในคณะฯ

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

VIDEO: จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

ผลงานจากการประกวดสื่อวิดีทัศน์ภายใต้หัวข้อ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2556

ขอเชิญร่วมอบรมตอนเย็น

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจอบรมคอร์สต่างๆตอนเย็น สนใจเชิญมาลงชื่อได้ที่พี่ลี้ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 2

potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต