ข่าวสารปริญญาตรี

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การอบรมสำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555

ขอเชิญนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม Photoshop, InDesign และการเขียน resume ฟรี!

เค้าโครงการบรรยาย วิชา ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สุนทรารักษ์

ตารางการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2555

วัน-เวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 1/255

การแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรของสถาบันภาษา ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552

การแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคาร SC

รายละเอียดการสอบจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยไปเก็บข้อมูลที่หลวงพระบาง

อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล รับสมัครผู้ช่วยวิจัย ไปปฏิบัติงานที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20-31 พฤษภมคม 2555

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญชาวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไปออกค่ายสร้างมุมอ่านหนังสือ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านป่าหัวเขียว จังหวัดพัทลุง
2-9 พฤษภาคม นี้

อธิคม คุณาวุฒิ: ขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554