บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา ภาคการศึกษา 1/2555
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยาย อ.สลิสา ยุกตะนันทน์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาค 1/2555

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาคการศึกษา 1/2555
ผู้บรรยาย อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันทน์

CFP: The International Academic Consortium for Sustainable Cities (IACSC) Symposium 2012

Call for Papers: The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities (IACSC) Symposium 2012
abstract submission deadline 15 June 2012

นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา

บทนำหนังสือ A View From Afar ไกลดวงตา ใกล้ใจ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์

กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความ กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

มอง คน สะท้อน โครงสร้าง

รวมบทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล บรรณาธิการ

รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย

หนังสือ “รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ หนังสือได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น (สาขาสังคมวิทยา) ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน

เผยแพร่ซ้ำจากคอลัมน์ บุคคลในข่าว: บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน
โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ เว็บไซต์นิตยสารสารคดี

เฟ่ยเสี้ยวทง กับ สังคมวิทยาชนบทจีน

หนังสือ พื้นถิ่นแผ่นดินจีน: สังคมวิทยาชนบทจีน
เฟ่ยเสี้ยวทง เขียน
พรชัย ตระกูลวรานนท์

Natural Hazards in Anthropological Perspective

โดย Professor Leslie E. Sponsel
(University of Hawai’i at Manoa)
2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 -16.30 น.