บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ฉบับ “โลกดิจิทัล” บรรณาธิการโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ฉบับ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับการเคลื่อนย้ายของผู้คน” บรรณาธิการโดย วสันต์ ปัญญาแก้ว

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

ฉบับ “สหศาสตร์ในโลกปัจจุบัน” บรรณาธิการโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปี

ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ฉบับ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์” บรรณาธิการโดย เสมอชัย พูลสุวรรณ

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สายพิณ ศุพุทธมงคล | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ฉบับ “เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์

โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์