บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการเล่ม
จัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ เขียน
ได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ฉบับ “พรมแดนของวิธีวิทยา | วิธีวิทยาที่พรมแดน” บรรณาธิการโดย จักรกริช สังขมณี

เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง

อนุสรณ์ อุณโณ เขียน
จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thirdspace Publishing

โลกของคนไร้บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข)

บุญเลิศ วิเศษปรีชา เขียน
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 52

17 กุมภาพันธ์​ 2560 || 9.00-17.30 น. || พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Painful Intercessions: An Ethnography of Passion Rituals in the Roman Catholic Philippines

โดย Julius Bautista (CSEAS, Kyoto University)
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย Actor-Network Theory (ANT)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 || เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประเทศไทย หลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 || 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์