บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม

ธีระ สินเดชารักษ์, 2558 || หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก

จิราภา วรเสียงสุข || พิมพ์ครั้งที่ 1, 2556ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2อ่านวิพากษ์: มิเชล ฟูโกต์

บรรณาธิการ: อนุสรณ์ อุณโณ || จันทนี เจริญศรี || สลิสา ยุกตะนันทน์Capital Flows and Okinawan “Soft Power” in Southeast Asia: Examining the Thai Case

การบรรยายพิเศษโดย Dr Johanna Zulueta วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

ฉบับ “คน กับ งาน” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

ฉบับ “อดีต สำคัญไฉน?” บรรณาธิการโดย อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูลAnthropocene: Past, Present and Future

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก ขอเชิญรับฟังปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Anthropocene: Past, Present and Future ยุคมนุษย์กลืนโลก: วันวาน วันนี้ วันข้างหน้า โดย Professor Katherine A. Bowie Department of Anthropology, University of Wisconsin, Madison วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-10.30 น. ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ The Quaternary period of the Earth’s history is divided into three epochs: […]“ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

ปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ