งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

อภิชาต สถิตนิรามัย | อนุสรณ์ อุณโณ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2560

โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ กองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากงบประมาณกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 3 ท่าน

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 2 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 3 หัวข้อ
ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา 4 หัวข้อ

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม 1 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 3 หัวข้อ

สัมมนาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต “มองคน สะท้อนสังคม”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์