บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2524-2529

ปีการศึกษา 2524

สาขาสังคมวิทยา

 • นลินี ตันธุวนิตย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในชนบทไทย (ศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้านที่มีโครงการพัฒนาของรัฐเเละหมู่บ้านที่ไม่มีโครงการพัฒนา) (บทคัดย่อ)

ปีการศึกษา 2525

สาขาสังคมวิทยา

 • เสาวภา ธรรมบุตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู: ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • วรพล พรหมิกบุตร ความเป็นจริงทางสังคม: ปัญหาการวิเคราะห์และความเป็นศาสตร์ของสังคมวิทยา (บทคัดย่อ)
 • วัชรา คลายนาทร บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวกับการใช้อำนาจระหว่างคู่สมรสในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • กุสุมา โกเศยะโยธิน แบบแผนการเข้าสู่อาชีพเเละความพึงพอใจในอาชีพของสตรีที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในกรุงเทพ: ศึกษากรณีสตรีที่ประกอบอาชีพคนรับใช้ คนงานก่อสร้าง คนงานโรงงาน และเเม่ค้าหาบเร่ (บทคัดย่อ)
 • สมใจ สังข์แสตม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับของใหม่ของชาวนาภาคใต้: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ)

ปีการศึกษา 2526

สาขาสังคมวิทยา

 • จันทร์เพ็ญ คุปต์กาญจนากุล ตัวเบบสมุฏฐานความพึงพอใจในชีวิตสมรส: การทดสอบเฉพาะกรณีข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (บทคัดย่อ)
 • อรัสธรรม ดีระดอม บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อนันต์ อารยานันท์ ความแปลกแยกในการทำงานของข้าราชครู: ศึกษากรณีข้าราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เทวินทร์ ปิ่นปัก แบบแผนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างญาติ: ศึกษากลุ่มสตรีวิชาชีพเเละบริหาร เปรียบเทียบกลุ่มสตรีอาชีพเสมียนพนักงานเอกชนในกรุงเทพใหานคร (บทคัดย่อ)
 • สุรพล ดำริห์กุล ลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจกับการตัดสินใจในกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมการจัดการการเศรษฐกิจในครัวเรือนของสตรีชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สบพร ขุทรานนท์ ความเครียดเเละสภาพแวดล้อมในการทำงานของทันตเเพทย์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ ทัศนคติของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เขมิกา ยามะรัต ความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา: ศึกษากรณีข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2527

สาขาสังคมวิทยา

 • จินดา ประสมทรัพย์ การศึกษาแบบแผนการกระจายของร้านชำในเขตเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี (บทคัดย่อ)
 • มาณีย์ อุ้ยเจริญพงษ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (บทคัดย่อ)
 • จุไรลักษณ์ ก๋งเทียม การเคลื่อนที่ทางอาชีพของผู้ที่ใช้วิชาชีพบัญชี: ศึกษากรณีนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บทคัดย่อ)
 • พิเชษฐ์ อังจันทร์เพ็ญ ลักษณะความพึงพอใจในชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย ท่าหลวง สระบุรี (บทคัดย่อ)
 • เพ็ญมาส กำเนิดโทน การยอมรับของครูต่อนักเรียนเกย์: ศึกษากรณีข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน (บทคัดย่อ)
 • ณัฐวุฒิ เนาวประดิษฐ์ การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพประมงหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษากรณีบุตรชาวประมง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ)
 • ทิพรัตน์ แสงทอง การวิเคราะห์บทบาทของครูในด้านการสอนจริยธรรม: ศึกษากรณีข้าราชการครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • ชัชสุนีย์ ศุษิลวรณ์ ความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด: ศึกษากรณีสตรีที่ไม่เคยเเต่งงานและมีอายุ 30 ปีขึ้นไป (บทคัดย่อ)
 • อฑิตยา นวลศรี การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนแออัดเชื้อเพลิงพัฒนา (บทคัดย่อ)
 • วิไล วงศ์สืบชาติ ความแปลกแยกของนักศึกษา: ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บทคัดย่อ)

ปีการศึกษา 2528

สาขาสังคมวิทยา

 • ทิพย์วรรณ วาณิชยากร ประสิทธิภาพของการลงโทษในการยับยั้งการกระทำความผิดของนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ ประสิทธิผลของการลงโทษในการยับยั้งการกระทำผิดของนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตการศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • พนม แฝงฤทธิ์ ความยึดมั่นผูกพันต่ออาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (บทคัดย่อ)
 • พรทิพย์ วงศ์เพชรสง่า การยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเบื้องต้น (บทคัดย่อ)
 • นฤมล บุลนิม ความฝักใฝ่ในความสำเร็จในเชิงความคาดหวังทางการศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกทม. (บทคัดย่อ)
 • สุมนา นวราช พฤติกรรมการเล่นแชร์ของประชาชนในชุมชนแออัด: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดวัดสร้อยทอง (บทคัดย่อ)
 • ศันสนีย์ ฉิมโฉม การศึกษาแรงจูงใจในการย้ายถิ่นมาเมืองพัทยา (บทคัดย่อ)
 • สมนึก ชัชวาลย์ ความผูกพันที่มีต่อสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอบปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (บทคัดย่อ)
 • วราวรรณ เวชชสัสถ์ การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของกลไลการขยายเมืองต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตใน เขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • ดุสิต น้ำฝน การถ่ายทอดลักษณะความเป็นทหารกับความยึดมั่นต่ออาชีพ:ศึกษากรณีนักเรียนนายเรืออากาศ (บทคัดย่อ)
 • สมใจ ห่วงมิตร ความสัมพันธ์ทางบทบาทและทัศนคติระหว่างกลุ่ม: ศึกษาข้อมูลเฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาตำบล (กสต.) และคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) ในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (บทคัดย่อ)

ปีการศึกษา 2529

สาขาสังคมวิทยา

 • สุปาจรีย์ วิชัยโรจน์ การยอมรับพฤติกรรมทางเพศของสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย (บทคัดย่อ)
 • ประสิทธิ์ สันติกาญจน์ การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • ดวงลักสม์ พันธุ์ลำใย กลุ่มการเมืองกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง (บทคัดย่อ)
 • ปรีดา ศิริสวัสดิ์ ปฏิกิริยาของสังคมต่อผู้หญิงที่ถูกข่มขืน: ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • เยาวนิจ กิตติธรกุล ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน: ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัมที่ภูเก็ต (บทคัดย่อ)
 • วิชนี บุนนาค การระดมพลังและการเข้าร่วมการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ: การศึกษาแนวจิตวิทยาสังคม (บทคัดย่อ)
 • นิรมล เปลี่ยนจรูญ การใช้กัญชาและสารระเหยของนักเรียนวันรุ่นในเขตกรุงเทพ: การเรียนรู้ทางสังคม (บทคัดย่อ)
 • สุจิตรา สง่าเนตร การยอมรับบทบาททางการปกครองของสตรี: ศึกษากรณีข้าราชการในจังหวัดนครพนม (บทคัดย่อ)
 • วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจำแนกแตกต่างเชิงโครงสร้างกับการพัฒนาของประชากร: ศึกษาเฉพาะกรณีประชากร ในอำเภอเมืองและอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (บทคัดย่อ)
 • อรทัย วรากรวรวุฒิ การปฏิบัติงานตามบทบาททางวิชาชีพพยาบาล: ศึกษากรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (บทคัดย่อ)
 • เยาวมาลย์ แจ้งอรัญญิก ปณิธานทางอาชีพของนักศึกษาวิชากฎหมาย:ศึกษาเฉพาะนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • นงเยาว์ เนาวรัตน์ ความสัมพันธ์ของระบบควบคุมแรงงานกับเงื่อนไขการพัฒนาศักยภาพเชิงกลุ่มในกระบวนการทำงาน: ศึกษากรณีอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ (บทคัดย่อ)
 • ศุลีมาน นฤมล กระบวนการกลายเป็นหมอนวด: กรณีศึกษาหญิงบริการและสถานบริการ อาบ อบ นวด (บทคัดย่อ)