บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2530-2534

ปีการศึกษา 2530

สาขาสังคมวิทยา

 • อัคคี ศรีทราชัยกุล ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาของชาวพุทธ: ศึกษาเฉพาะกรณีชาวพุทธในกลุ่มวัดพระธรรมกายพุทธสถานสันติอโศก และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (บทคัดย่อ)
 • สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ การวัดค่า Anomie เชิงจิตวิสัย และความสัมพันธ์ระหว่างการวัดค่าแบบ Position Discontent กับ แบบ Anomie: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • วรรณี พฤติถาวร การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเลือกยุทธวิธีในขบวนการทางสังคม: ศึกษากรณีการคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน (บทคัดย่อ)
 • ศิริพร อังคานุสรณ์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีต่อความเครียดของนักศึกษา: ศึกษากรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จุไรรัตน์ สวัสดิภาพ ชุมชนกับความยึดมั่นผูกพันในศาสนาของชาวไทยมุสลิม: ศึกษากรณีไทยมุสลิม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ)
 • สุรพล ธรรมร่มดี สังคมวิทยาการพัฒนาและความด้อยพัฒนา: บทวิจารณ์ทฤษฎีพึ่งพา (บทคัดย่อ)
 • วรรณา อัศวสุโชติ ภาวะความแปลกแยกและการปลอดพ้นจากความแตกแยก: ศึกษากรณีแรงงานสตรี ในอุตสาหกรรมเสื้อสำเร็จรูป (บทคัดย่อ)
 • ขรรค์ชัย พันธุยา ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกลายเป็นอุตสาหกรรมกับค่านิยม: ศึกษาเฉพาะกรณี ประชากรในอำเภอประโคนชัย และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บุญประคอง ภาณุรัตน์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไม่มั่นคงในชีวิตสมรส: ศึกษากรณีสตรีที่สมรสแล้ว ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เบญจมาศ สวนศิลป์พงศ์ โครงสร้างอำนาจในชุมชน: ศึกษากรณีมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนแออัดทางรถไฟ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ)
 • มรกต เจริญสวัสดิ์ การศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์เดิมต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเสี่ยงถูกลงโทษกับพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต: ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บทคัดย่อ)
 • บันลือ วิศิษฎอนุพงษ์ การศึกษากลุ่มอ้างอิงและการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย: ศึกษาเฉพาะกรณีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บทคัดย่อ)
 • สมศักดิ์ สามัคคีธรรม แนวคิดมาร์กซิสกับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนาประเทศโลกที่สาม (บทคัดย่อ)
 • ศรีประภา สมานพันธ์ กระบวนการตัดสินใจในการพาผู้ป่วยมารับบริการทางจิตเวช: ศึกษากรณีญาติผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (บทคัดย่อ)

ปีการศึกษา 2531

สาขาสังคมวิทยา

 • จำนง แรกพินิจ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรวมตัวเป็นพันธมิตรชั่วคราวของนักการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เชาวลิต ตนานนท์ชัย การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อุบลรัตน์ พิชญ์ชยะนนท์ คุณภาพชีวิตสมรส: ศึกษากรณีข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บงกชมาศ เอกเอี่ยม เกย์: กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • มารศรี นุชแสงพลี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในชุมชนบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เดือนเพ็ญ วอนเพียร การแบ่งรับงานบ้านของสามี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ยุบลวรรณ ประมวญรัฐการ ตัวแทนแบบสมุฏฐานการใช้ยาหรือสิ่งเสพติดในวัยรุ่น: ทดสอบเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรรณี ทรัพย์มากอุดม ความแตกต่างระหว่างเพศกับการให้คุณค่าตัวเอง: กรณีศึกษานักเรียนมัธยมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับและไม่ยอมรับนวัตกรรมของชาวนา: ศึกษากรณี จังหวัดปัตตานี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ประภาพรรณ วงศาโรจน การพัฒนาเอกลักษณ์รักร่วมเพศในหมู่วัยรุ่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ชลธิชา ศาลิคุปต กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์ของหญิงรักร่วมเพศ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กัทลี มโนวงศ์ ผลของการประเมินเชิงสะท้อนต่อมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนปลาย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิขริน สู่สุข กระบวนการขัดเกลาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นงนาค เจริญผลพิริยะ ปริบทเชิงโครงสร้างของบทบาทกับการปรับพฤติกรรมตามบทบาทวิชาชีพ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศักดา ทวิชศรี ข่ายงานการสื่อสารกับการยอมรับนวัตกรรมในกลุ่มขนาดเล็ก (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2532

สาขาสังคมวิทยา

 • เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ ผลกระทบของการจัดห้องเรียนที่มีต่อเกียรติภูมิแห่งตนเองของนักเรียน ศึกษากรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เสาวลักษณ์ ชายทวีป บทบาทของรัฐกับการพัฒนากลยุทธการควบคุมแรงงานไทย ในทศวรรษที่ 2515 (พ.ศ.2515-2525) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ดวงกมล คงเมือง ผลกระทบทางครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วรรณา เต็มสิริพจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวของผู้ประกอบการสตรีในธุรกิจขนาดเล็ก: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สาวิตรี ไพฑูรย์ ปัจจัยที่นำมาสู่การกระทำผิดซ้ำของสตรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จันทร์แรม เรือนแป้น โอกาสก้าวหน้าในอาชีพของสตรีในงานเฉพาะเพศชาย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปราณี เดชวิทยาพร ผลกระทบจากการที่ผู้หญิงสวมบทบาทผู้บังคับบัญชาต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นฤมล รัตนไพจิตร ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น: ศึกษากรณีโรคเอดส์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิมนา ธรรมปรีชา การคุกคามทางเพศ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เสาวนีย์ ตนะดุลย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เหมวรรณ เหมะนัค ความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษากรณีสามีผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จิราพร ดีคง ผลกระทบของการที่มารดาทำงานนอกบ้านต่อบุตร: กรณีศึกษานักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วรนารถ แก้วมงคล ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในข้อบัญญัติและกิจกรรม กับความคาดหวังและการรับรู้ ความคาดหวังในบทบาทหัวหน้าแผนกวิชา: ศึกษากรณีวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุทิน สายสงวน การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ: ศึกษากรณีข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ ในภาคใต้ (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • สมหญิง สุนทรวงษ์ ระบบอุปถัมภ์กับการกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนาชนบท (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ สายสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและความร่วมมือกันของชาวบ้าน: กรณีศึกษาชุมชน ส. สุขทวี กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2533

สาขาสังคมวิทยา

 • เกริกเกียรติ ศรีเสริมโชค ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะออกจากองค์การ: ศึกษากรณีสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กัลยา ผ่องเมฆินทร์ ผลกระทบของการที่ภรรยามีส่วนช่วยหาเลี้ยงครอบครัวต่ออำนาจการตัดสินใจและคาดหวังทางอำนาจของภรรยาในครอบครัว (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อัมพร พรหมเกิด ความยึดมั่นผูกพันและความรู้สึกแยกตัวออกห่างจากองค์การอาสาสมัคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริสุข ยืนหาญ แบบแผนการเลือกคู่ครอง: ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุกัญญา บุญตานนท์ ความขัดแย้งทางบทบาทของผู้หญิงแต่งงานที่ทำงานนอกบ้านและแนวทางแก้ปัญหา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ชัยยุทธ ดาผา ปัจจัยการขัดเกลาทางสังคมของพ่อแม่ที่กระทบต่อพฤติกรรมการดื่มอัลกอฮอล์ของวัยรุ่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรพิมล สุนทราจารย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนสตรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อภิชาต การิกาญจน์ การมีส่วนร่วมทางการเมือง: ศึกษาแบบแผนตามมาตรวัดแบบกัตต์แมน (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • วิมาลา ศิริพงษ์ การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบัน: ศึกษากรณีสกุลพาทยโกศลและสกุลศิลปบรรเลง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ การเปลี่ยนแปลงของการผลิตผ้าพื้นเมืองชุมชนบ้านหาดเลี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปราณี หมอนทองแดง ทิศทางการพึ่งตนเองในสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านสองแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปีการศึกษา 2534

  สาขาสังคมวิทยา

  • ยุธรี เย็นเปรม เกียรติภูมิแห่งตนกับการทำงานของข้าราชการครู (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • จุรี เพ็ชรรัตน์ การบริหารงานแบบได้มีส่วนร่วมกับความพึงพอใจในงาน (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • สุกัญญา อาชีววิทย์ การย้ายถิ่นเข้าสู่เขตอุสาหกรรมใหม่: ศึกษาการย้ายถิ่นในเขตอุตสาหกรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์การแต่งกายแบบฮิญาบของนักเรียนสตรีมุสลิม ในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • ศิริน้อย นิภานันท์ ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลขององค์การ: ศึกษากรณีสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • ภาณี บุณยเกื้อกูล การเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมเกษตรของภรรยาเกษตรกร: ครอบครัวเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • สายฝน สุคนธพันธ์ อิทธิพลของสถานแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียน (บทคัดย่อ) (Abstract)

  สาขามานุษยวิทยา

  • ศรัณย์ ทองปาน ชีวิตทางสังคมของช่างในสังคมไทยภาคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน พ.ศ.2448 (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • พรใจ เติมวารี การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงในการถือครองที่ดินในประวัติศาสตร์ของสังคมชนบทภาคเหนือ กรณีศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
  • ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี องค์ความรู้นิเวศวิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวร (บทคัดย่อ) (Abstract)