บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2535-2539

ปีการศึกษา 2535

สาขาสังคมวิทยา

 • นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หมอดู: กระบวนการสร้างตัวตนและความสัมพันธ์ทางสังคม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นาลินี ศรีกสิกุล การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ: ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปะภาสี สุขทรรศนีย์ ลักษณะการใช้และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ศึกษาเฉพาะเขตชุมชนแออัดคลองเตย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วรนุช วุฒิอุตดม ปัจจัยกำหนดความตั้งใจของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในการปฏิบัติตามนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: ศึกษาหญิงบริการในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความประพฤติผิดของนักเรียน: ศึกษากรณีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • พระมหาอัมพร จำปาลา ผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่อชุมชนชาวนาไทยอีสาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานแดง จังหวัดสกลนคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อัญชลา โภชนสมบูรณ์ นาฏกรรมจารีตในสังคมไทยปัจจุบัน: การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและผลงานผู้ผลิตงานสองกลุ่ม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ภาวีวรรณ นรพัลลภ วัฒนธรรมอาหารของคนไทย: ศึกษากรณีระบบอาหารของชุมชนท่าพระจันทร์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล พัฒนาการบทบาทของสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน (พ.ศ.2485-2535) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิริพร สมบูรณ์บูรณะ วิถีชีวิตคนใน “ชุมชนชายขอบ” ของสังคมเมือง: กรณีศึกษาคนคุ้ยขยะในชุมชนกองขยะชานเมือง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จงหทัย อมรพัฒนกุล กว่าตั้ง: การศึกษาเชิงพิธีกรรมวิเคราะห์ศึกษากรณีหมู่บ้านเย้าห้วยแม่ซ้าย อ.เมือง จ.เชียงราย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • มาลี จันทโรธรณ์ การเขียนปัญญาชน: ศึกษาตัวบทว่าด้วยปัญญาชนในสังคมไทยตั้งแต่ พ.ศ.2500-ปัจจุบัน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อะระโท โอชิมา ชีวิต พิธีกรรมและเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนมอญในเมืองไทย กรณีศึกษาในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2536

สาขาสังคมวิทยา

 • ปรีชา บุญรอด แนวโน้มการลาสิกขาของพระสงฆ์: ศึกษาเฉพาะกรณีพระเปรียญและพระนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พัฒนพงศ์ หนูพันธ์ รางวัลตอบแทนภายในและภายนอก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้บริหารสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กิจวัฒน์ ผุสดี พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์จากการให้บริการทางการแพทย์์และสาธารณสุขของพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นพดล กรรณิกา การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร: การรับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล ภาคเหนือ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ฆัสรา ขมะวรรณ แนวความคิดของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์ ในวัฒนธรรมศึกษาและการวิเคราะห์วัฒนธรรมบริโภค (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • พระมหาสมชาย ไมตรี ของพึงใจ: สัญลักษณ์เพศชายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • โสวัตรี ณ ถลาง วัดญวน: บทบาทด้านพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิมลศรี ลิ้มธนากุล ผลกระทบจากระบบเมืองสมัยใหม่ที่มีต่อระบบย่านของคนในกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปัทมา บุญอินทร์ การปรับตัวของเพลงพื้นบ้าน: ศึกษากรณีเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สมภพ ทองคงหาญ ชุมชนชนบทบนเส้นทางการพัฒนา: กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2537

สาขาสังคมวิทยา

 • สุธีรา บุญอาจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับสตรีในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายตุลาการ: ศึกษากรณีข้าราชการตุลาการและข้าราชธุรการชายในกระทรวงยุติธรรม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุธรรม นันทมงคลชัย พยาบาลชาย: วิถีชีวิตการทำงาน ปัญหาและการปรับตน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นพคุณ ดีสุคนธ์ ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวของผู้สูงอายุ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พะเยาว์ ละกะเต็บ ตัวแบบสมุฏฐานการยอมรับเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ วิถีชีวิตของผู้ย้ายถิ่นชาวเหนือในมหานครกรุงเทพ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เทวินทร์ ขอเหนี่ยวกลาง ความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง: กรณีศึกษาประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล ลวดลายผ้า: สื่อสัญลักษณ์ของลาวเวียง (จันท์) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ยุกติ มุกดาวิจิตร การก่อตัวของกระแส “วัฒนธรรมชุมชน” ในสังคมไทย: พ.ศ. 2520-2537 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กิตติพร ใจบุญ ความจริงในเรื่องเขื่อน: บทศึกษาการปฏิบัติการวาทกรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2490-2537 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ รสนิยม: ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • รักษพล สกุลวัฒนา คนเลี้ยงช้างชาวไทยกวย จังหวัดสุรินทร์ (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2538

สาขาสังคมวิทยา

 • เชาวเลิศ มากสมบูรณ์ กระบวนการทำศัลยกรรมเสริมความงาม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ธิติ รัตนโชติ วัยรุ่นหญิงกับการสูบบุหรี่: ศึกษาเฉพาะนักเรียนหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กนกพร บุปผาชาติ ความหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปรียานุช วิริยราชวัลลภ ความผูกพันต่อชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชี จังหวัดลพบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศศิพร สิทธิพันธุ์ เงื่อนไขการเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรีและการยอมรับ ส.ส. หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ปิยะธิดา ผู้พัฒน์ ตัวแบบสมุฏฐานความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพพยาบาล: ทดสอบเฉพาะกรณีพยาบาล วิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ธนพัฒน์ หาพิพัฒน์ พฤติกรรมการใช้ยาม้าของนักศึกษา: กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยเทคนิคในภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กิตติพงศ์ พัฒนพงศ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอาชีพขายตรง: ศึกษากรณี บริษัท ไดเร็คเซลล์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เอมอร ทองเจียว หมอนวดแผนโบราณ: การเข้าสู่อาชีพและการปรับตัว (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • คณิตา โพธิ์ชนะพันธุ์ การยอมรับของวัยรุ่นต่อการทำแท้ง: ศึกษากรณีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริพรรณ กิจรักษา ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการเมืองใหม่บางพลี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พระมหาสุข สุวีโร (มีนุช) ความสนใจต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์: ศึกษากรณีพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ธวัช ทองมณี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน: กรณีศึกษาเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจและการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน: กรณีศึกษาสองตระกูล (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พิเชฐ สายพันธ์ “นาคาคติ” อีสานลุ่มน้ำโขง: ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมร่วมสมัย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • มนธิรา เตชะมโนดม เซียงหวย: การก่อตัวขององค์กรนำชาวจีนในสังคมไทย (พ.ศ.2452-2460) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สมใจ โลหะพูนตระกูล จ.ส.100: สำนึกทางสังคมของคนชั้นกลางในเมือง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • มัทนา เชตมี วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อธิตา สุนทโรทก มูเซอดำ มูเซอเหลือง: การรักษาเอกลักษณ์และพรมแดนชาติพันธุ์ในปริบทของการพัฒนาที่บ้านบาหลา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2539

สาขาสังคมวิทยา

 • ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ การยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน (PREMARITAL SEXUAL PERMISSIVENESS) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จารุวรรณ ชิตโชติ ความพึงพอใจในงาน: ศึกษากรณีพนักงานระดับล่างในโรงงานอุตสาหกรรม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เพชรา อินอิ่ม การศึกษาความคิดเห็นของจิตแพทย์ที่มีต่อประสิทธิภาพของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริวรรณ ม่วงศิริ ความพึงพอใจในการเกษียณอายุ: ศึกษากรณีข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ยุทธชัย ดำรงมณี โฮสต์: ชายบริการในบาร์สำหรับผู้หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อำไพ หมื่นสิทธิ์ ความพึงพอใจต่อชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเจ็น ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สายฝน น้อยหีด ครัวเรือนไทย: การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์เชิงบทบาทของสมาชิกภายในครัวเรือน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สาขามานุษยวิทยา

 • นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ บ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ในประวัติศาสตร์สังคมของชาวนาไทยภาคกลาง กรณีศึกษาบ้านหมู่ลาว ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง รูปแบบชีวิตเมืองหลวง: ศึกษาจากสนามหลวงในฐานที่เป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิลาวัณย์ ฤดีศานต์ การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์: นัยยะทางสังคมและวัฒนธรรม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นวรัตน์ นพหิรัญ ชีวิตแม่ค้า: บทบาททางเศรษฐกิจและครอบครัวในบริบทการค้า (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กฤษฎา บุญชัย พลวัตชุมชนล้านนา ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นิภา จีรภัทร์ การควบคุมเรื่องเพศในผู้หญิงไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการควบคุมเรื่องเพศในวัยรุ่น (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พุทธณี กางกั้น การให้ความหมายกับตนเองของนักศึกษาพม่าในสังคมไทย: กรณีศึกษาชีวประวัติของนักศึกษาพม่า (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุชาดา กิตติตระกูลกาล ศาลท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ: การแสดงเชิงพิธีกรรมยุคโลกาภิวัฒน์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรศิริ บูรณเขตต์ นางใน: ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 (บทคัดย่อ) (Abstract)