บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2545-2549

ปีการศึกษา 2545

สาขาสังคมวิทยา

 • มานิตตา ชาญไชย ความเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมของ “ดี้” และกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิงที่มีคนรักเป็นเป็นทอม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สมฤดี สงวนแก้ว กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์ “กระเทย” ในสังคมมุสลิม (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ การแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างผู้ให้กู้ยืมเงิน กับผู้กู้ยืมเงินนอกระบบในชุมชนเมือง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สาศรินทร์ เหล่าอุบล การเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างบทบาทของครูสตรีที่แต่งงาน ทำงานนอกบ้านและมีบุตร (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ณัฐจรี สุวรรณภัฏ “แท็กซี่” กระบวนการเข้าสู่อาชีพและประสบการณ์ชีวิตประจำวัน (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ภูมิพัฒน์ เชติยานนท์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แห่งลุ่มทะเลสาบรัฐฉาน “ยองห้วย-อินแล” (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ประภาพร ชินวงศ์ Pretty Boy: ปรากฏการณ์ความเป็นชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บุญเลิศ วิเศษปรีชา เปิดพรมแดน โลกของคนไร้บ้าน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุนิสา ฉันท์รัตน์โยธิน ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พจนีย์ สุทธิรัตน์ แผ่นดินทองนูรุสลาม ชุมชนและเครือญาติในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษามุสลิมชานเมืองกรุงเทพฯ (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2546

สาขาสังคมวิทยา

 • ปุรินทร์ นาคสิงห์ เกย์: กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พระมหาวิโรจน์ พรหมสุด การบวช: กระบวนการขัดเกลาเพื่อความเป็นศาสนาทายาทคุณภาพ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศิริพร สันติกุล พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกวัยทองของสตรีและบุรุษ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • โฉมสุดา สาระปัญญา ถนนข้าวสารในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้า (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สรยุทธ ฤทธิจรูญโรจน์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ในสังคมวิทยา: ศึกษาแนวปฏิฐานนิยมและแนวการตีความ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาในสังคมวิทยา (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ณรงค์ฤทธิ์ อุปรานุเคราะห์ การเมืองเรื่อง “เหล้าพื้นบ้าน” กรณีศึกษาบ้านม่อนป่ายาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จิราพร แก้วศรีงาน เปิดโลกมวยไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างนักมวย ค่ายมวยและค่าธุรกิจในวงการมวยไทย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เรืองรอง ชาญวุฒิธรรม คนชราในสถานสงเคราะห์: ชีวิตและตัวตน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ดาริน อินทร์เหมือน การสร้างสภาวะสมัยใหม่ บทบาทของเหตุผลและการวิพากษ์เหตุผล (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย ร้าน “Saxophone Pub & Restaurant”: รสชาติทางดนตรีกับตัวตน และพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนเมือง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การสถาปนาพระราชอำนาจนำ (พ.ศ.2494-2546) (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2547

สาขาสังคมวิทยา

 • สุธาวัลย์ โพธิ์ศรี คนเล่นหมา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ไกรอัมพร พงษ์ขจร การดำรงอยู่ของกลุ่มผู้ค่าส่งในพื้นที่ย่านท่าเตียน: กรณีศึกษา กลุ่มผู้ค่าส่งปลาแดดเดียว (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กาญจนา โกวิทย์แสงทอง นาฏกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิง: การจัดการภาพประทับใจ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • พรพรรณ เปล่งปลั่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุภาวดี มนัสปิยะเลิศ “เมียน้อย” กระบวนการตัดสินใจและการปรับตัว (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • รมณ ชมปรีดา โลกของคนเลี้ยงหมาแบบ “ไฮโซ”: รูปแบบของการบริโภคยุคโลกาภิวัฒน์ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นพวรรณ สุทธศิลป์ ชีวิตหนุ่มเจ้าสำอาง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สมพล มาสุปรีดิ์ “ตัวตลก”: กระบวนเข้าสู่อาชีพและการธำรงอาชีพ (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมและกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทยเบิ้ง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศุภรา มณีรัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์: พื้นที่สร้างความเป็น “พลเมืองไทย” ในกลุ่มคนชายขอบ กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ ความหมายและการสร้างร่างกายในการเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย (บทคัดย่อ)(Abstract)
 • เอกชัย ปิ่นแก้ว การเมืองเรื่อง “สัญชาติไทย”: ความคลุมเครือของพรมแดนแห่งรัฐ และพรหมแดนแห่งสิทธิมนุษยชน: กรณีปัญหาสัญชาติของชาวแม่อาย จ.เชียงใหม่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • บงกช จูฑะเตมีย์ สปานิยม: กรณีศึกษาไทยสัปปายะ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • เจนสุดา สมบัติ “ความเป็นพวน” ในปรากฏการณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุดารัตน์ คุสินธุ์ คนเรือบรรทุกหินในลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • กนกวรรณ ชัยทัต การสร้างความเป็นสมัยใหม่ด้วยมิติทางวัฒนธรรม: มุมมองเรื่องพื้นที่ศึกษาจากพระราชวังดุสิต-วัดเบญจมบพิตร-ถนนราชดำเนินใน สมัยรัชกาลที่ 5 (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต แนวความคิดฮาบิตัส ของปิแอร์ บูร์ ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร สัปเหร่อกับการจัดการศพของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนมอญริมแม่น้ำกลอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2548

สาขาสังคมวิทยา

 • รุ่งนภา เทพภาพ คนเร่ขายยาสมุนไพร: ประสบการณ์ชีวิตและกระบวนการสร้าง “ร่าง” (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ระวิวรรณ ธรณี ผู้หญิงโสด: อัตลักษณ์และการดำเนินชีวิต (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ภณิการ์ เพชรเขียว การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า เชื้อสายมอญ: ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในบริบทสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • บัณฑิต ไกรวิจิตร์ ชีวิตพลัดถิ่น: คนคาเร็นนีที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • สิรินาฎ ศิริสุนทร วิถีชีวิตคนขายพวงมาลัย (บทคัดย่อ) (Abstract)

ปีการศึกษา 2549

สาขาสังคมวิทยา

 • พรทิพย์ เนติภารัตนกุล การตัดมดลูก: อำนาจแพทย์ต่อร่างกายผู้หญิง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ดวงพร ภิญญะพันธ์ิ โลกของ “นักดนตรีเปิดหมวก” (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • อิทธิพร ขำประเสริฐ กระบวนการสร้าง “ภาพแสดงแทน” เพื่อสิทธิเชิงพื้นที่ (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ศุภมาส เพชรพรหม “แอร์โฮสเตส”: กระบวนการเข้าสู่อาชีพ การดำเนินชีวิตการทำงานและการจัดการอารมณ์ (Emotion Work) (บทคัดย่อ) (Abstract)

สาขามานุษยวิทยา

 • ศศิธร ศิลป์วุฒยา วาทกรรมการจัดการป่ากับการเคลื่อนไหวทางสังคม…อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • วิภาพรรณ ศิริพรรคชัย์ เรื่องเล่าจากชุมชนที่ถูกไล่รื้อแห่งหนึ่ง (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • นัฐวุฒิ สิงห์กุล เกลือและโพแทช: ภาษา ความรู้ และอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินอีสาน กรณีศึกษา โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี (บทคัดย่อ) (Abstract)
 • ชินวร ฟ้าดิษฐี เด็กกับเกมออนไลน์ (บทคัดย่อ) (Abstract)