บทความ (ภาษาจีน): การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท

“การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท”​​ โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ตีพิมพ์ในวารสาร Da Guan Weekly (2011)

ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษาเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู” (2554)

ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
หัวหน้าทีมวิจัย: อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ปีที่ทำวิจัย: 2554