การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน และการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554