โศกนาฏกรรม จากราชดำเนินสู่ราชประสงค์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิศักยภาพชุมชน
จัดอภิปรายทางวิชาการ

โศกนาฏกรรม จากราชดำเนินสู่ราชประสงค์

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553

9.00 ลงทะเบียน – ประธานกล่าวเปิดงาน

หลากมุมมองทางสังคมศาสตร์ต่อความรุนแรงโดยรัฐ

9.30-11.00 บทวิเคราะห์ปฏิบัติการความรุนแรงโดยรัฐ (ประเด็นละ 10 นาที)

– ชี้แจงความเป็นมาและดำเนินรายการ พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– “การใช้กำลังในการสลายการชุมนุมและหลักสิทธิมนุษยชนสากล” ขวัญระวี วังอุดม นักสิทธิมนุษยชน
– “บทวิเคราะห์ปฏิบัติการทางทหาร” เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– “ปฏิบัติการต่อผู้ถูกจับกุม และมาตรการคุกคามอื่นๆ ภายใต้พรก.ฉุกเฉิน” ศราวุฒิ ประทุมราช นักวิชาการอิสระด้านสิทธิมนุษยชน
– “การใช้สื่อเพื่อสร้างความชอบธรรม” อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน
– “ปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของ ศอฉ.” จักรกริช สังขมณี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– “ค้นหาความหมายจากการบาดเจ็บล้มตาย” กฤตยา อาชวนิชกุล ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหิดล

11.00 – 11.30 สรุปบทวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ต่อความรุนแรงโดยรัฐ โดยกฤตยา อาชวนิชกุล ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหิดล

11.30-12.00 ผู้เข้าร่วมการอภิปรายซักถาม

13.00 – 16.00

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

วิทยากร
– พฤกษ์ เถาถวิล ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [อ่าน]
– อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน
– พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวายอิ

ดำเนินรายการ อภิชาต สถิตนิรามัย เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553

9.00 – 12.00

นิติรัฐกับความยุติธรรมแบบไทย

วิทยากร
– สมชาย ปรีชาศิลปกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
– จรัญ โฆษณานันท์ นิติศาสตร์ รามคำแหง
– ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ

ดำเนินรายการโดย กริช ภูญียามา นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

13.00 – 16.00

ทำความเข้าใจขบวนการประชาชน

วิทยากร
– ยุกติ มุกดาวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
– เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์