การบรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554″ ขอเชิญนักศึกษาฟังการบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

สถานที่: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย (เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูแผนที่การเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย)

วัน: จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555

เวลา: 9.30-12.30 น.

วิทยากร

1) คุณสมเจตน์ มิ่งโมฬี ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

2) คุณองอาจ แสงทน นักพัฒนาชุมชน

ประเด็นการบรรยาย

  • องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเป็นมาอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เริ่มใช้ที่ตำบลเชียงรากน้อยเมื่อไร
  • สมาชิก อบต. มีใครบ้าง ทำหน้าที่อะไร
  • สำนักปลัดมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
  • อบต. และสำนักงานปลัด ทำงานร่วมกันในเรื่องใดบ้าง แบ่งงานกันทำอย่างไร
  • ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 อบต. และสำนักงานปลัด แบ่งงานกันรับผิดชอบในด้านใดบ้าง
  • อบต. และสำนักงานปลัด วางแผนเพื่อป้องกัน และรับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร