การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”
โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น

คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554*

โดย นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2555
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

8.45 – 9.00 น.
ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน

9.15 – 9.30 น.
แนะนำโครงการวิจัยฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร [อ่าน]

9.30 – 10.15 น.
พื้นที่-น้ำท่วม (เชียงรากใหญ่-เชียงรากน้อย-นวนคร)

10.15 – 11.15 น.
เมื่อน้ำมาเยือน [บทคัดย่อ]

11.15 – 12.15 น.
สังคม-วิถีชีวิต “ดั้งเดิม (?)”

13.15 – 14.15 น.
คน-สังคม-รัฐ

14.15 – 15.50 น.
อุทกภัยในเมืองอุตสาหกรรม
1) ชีวิตทางเศรษฐกิจ
2) ชุมชนเมือง (บดถ.)
3) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
4) คนเมือง

15.50 – 16.30 น.
คืนสู่ชีวิตปกติ ?
1) สิ่งเหลือจากน้ำท่วม
2) อุทกภัยในชีวิตของสิ่งของ
3) การพึ่งพากันระหว่างชุมชนวัดโพธิ์นิ่มและนวนคร

16.30 – 17.00 น.
สรุป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร [อ่าน]
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา

*โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)