โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ภาพ: สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

“โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism)” เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

ในปี พ.ศ. 2556 อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ร่วมวิจัยในโครงการนี้ ได้นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้


28 มิถุนายน 2556

Creating and Maintaining Sustainable Rural Community through Creative Tourism: Experience from Thailand

อาจารย์อรอุมา เตพละกุล
พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

International Symposium on Education, Psychology, Society and Tourism
(ISEPST 2013) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

22 กรกฎาคม 2556

Buddhist Votive Tablets as Cultural Heritage in Tourism: a Challenge and Opportunity in Creative Tourism of Thailand

[abstract]

อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2013 National Tourism and Events Excellence Conference เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

27-28 กรกฎาคม 2556

Creative Tourism: Perception of Tourists, the Availability of Ownership and Possibility of Creative Tourism in Thailand

ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2013) อิสตันบูล ตุรกี

26 กันยายน 2556

ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

Contemporary Trends in Tourism and Hospitality (CTTH 2013)
Novi Sad, Vojvodina เซอร์เบีย