ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม

teera et al 2558 front cover

โดย
ธีระ สินเดชารักษ์ || ศุทธิดา ชวนวัน || ปริญญา สมบุญยิ่ง

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับตีพิมพ์ได้ ที่นี่

คำนำ


งานวิจัยเรื่อง “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” เป็นงานวิจัยชิ้นที่ 2 ต่อจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย” ที่ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งทั้ง 2 โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “จีนศึกษา” ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาเรียนรู้จากประเทศจีนในมิติต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยเราโดยอาศัยการถอดบทเรียนที่สำคัญจากประเทศจีน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธความยิ่งใหญ่ในฐานะอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกที่เริ่มเห็นเด่นชัดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและมีความเจริญเติบโตอย่างมากและอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จริงอยู่ที่ประเทศไทยเรากับประเทศจีนเขามีความแตกต่างกันในหลายประการ ทั้งในระบบการปกครอง จำนวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ การเรียนรู้จากจีนไม่ว่าประเด็นใดก็ตาม ย่อมต้องมีข้อจำกัดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการประสบความสำเร็จตามอย่างที่จีนเป็นมาและเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียนมาปรับใช้ในสิ่งซึ่งสามารถใช้กับเราได้คงจะมีอยู่บ้าง รวมถึงการเรียนรู้สิ่งที่เป็นผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นในจีน คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทั้งยังทำให้เราได้ทราบว่า “เขา” กับ “เรา” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะความเป็นสังคมสูงอายุในจีน ที่เป็นปรากฏการณสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วทั้งในสังคมจีนและไทย เราสามารถศึกษาเรียนรู้การจัดสวัสดิการดูแลที่หลากหลายและแตกต่างเพื่อความยั่งยืน ต้นแบบการดูแลที่ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมทางสังคมที่น่าสนใจของจีนได้

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยงานฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติและ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ อดีตผู้อำนวยงานฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยเรื่อง “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” ท่านแรกให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์แผยแพร่เป็นหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ ท่านหลังให้การสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยเรื่องนี้และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรายงานวิจัย ที่สำคัญที่สุด งานวิจัยนี้จะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นและสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เลย หากผู้วิจัยไม่ได้รับโอกาส คำปรึกษา คำแนะนำจาก ท่านรองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการจัดระบบสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่มีสุขทั้งกายและใจเมื่อถึงวัยที่เรียกว่า “ชรา” การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางสังคมของจีนที่เกิดขึ้นแล้วในจีนจะเกิดขึ้นได้บ้างในสังคมไทยเราไม่ช้าไม่นาน

ธีระ สินเดชารักษ์ และ คณะ


อ่านคำนิยมและคำนำได้ที่