โครงการวิจัย

ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษานี้ นอกจากจะมุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ทันกับความจำเป็นและความต้องการของประเทศ ทั้งในแวดวงวิชาการชั้นสูงแล้ว ยังมุ่งบูรณาการความรู้ เพื่อวางแผนการพัฒนาประเทศ เปิดมุมมองการศึกษา เกี่ยวกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชนบทจีน ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม กระบวนการ นคราภิวัตร คู่ความสัมพันธ์และขัดแย้งระหว่างเมืองและชนบทของจีน ปัญหาทางเศรษฐกิจ และ การปรับตัวของทั้งเมืองต่อชนบท และทั้งของชนบทต่อเมือง อันเป็นผลพวงจาก นโยบายปฏิรูปเปิดกว้างของรัฐบาลจีนในช่วงเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางสังคมและการเมือง ซึ่งยังได้รับความสนใจศึกษาทางวิชาการไม่มากนัก

งานวิจัยในโครงการโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ:
กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

“คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” เป็นงานวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ที่นำเสนอภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่กลุ่มต่างๆ ในหลากหลายมิติ และยังจะมีคุณูปการอย่างสำคัญต่อการศึกษาภัยพิบัติในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่ในเชิงมโนทัศน์ และทฤษฎี (อาทิ การนิยาม “ภัยพิบัติ” จากมุมมองทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ผลกระทบของภัยพิบัติต่อสถาบันทางสังคม ความรู้/อำนาจกับการจัดการภัยพิบัติ ความเป็นชายขอบ/ใครคือคนชายขอบ-มุมมองจากการจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ) รวมไปถึงข้อสังเกต/ข้อเสนอในเชิงวิธีวิทยา (อาทิ การเก็บข้อมูลภาคสนามในสภาวการณ์ “ไม่ปกติ” ความเป็นวัตถุวิสัยของข้อมูลและการตีความข้อมูล)

รายละเอียด