โครงการวิจัย

โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย กองทุนวิจัยระดับคณะฯ

 • 2560 – ปัจจุบัน
  โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านสื่อและวัฒนธรรมดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  (Digital Media and Culture in Southeast Asia)
  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
  อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์ (ผู้ประสานงานโครงการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • 2559 – ปัจจุบัน
  “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)
  ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า (หัวหน้าโครงการ)
  สัมมนาชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษานี้ นอกจากจะมุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ทันกับความจำเป็นและความต้องการของประเทศ ทั้งในแวดวงวิชาการชั้นสูงแล้ว ยังมุ่งบูรณาการความรู้ เพื่อวางแผนการพัฒนาประเทศ เปิดมุมมองการศึกษา เกี่ยวกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชนบทจีน ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม กระบวนการ นคราภิวัตร คู่ความสัมพันธ์และขัดแย้งระหว่างเมืองและชนบทของจีน ปัญหาทางเศรษฐกิจ และ การปรับตัวของทั้งเมืองต่อชนบท และทั้งของชนบทต่อเมือง อันเป็นผลพวงจาก นโยบายปฏิรูปเปิดกว้างของรัฐบาลจีนในช่วงเกือบ 30 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางสังคมและการเมือง ซึ่งยังได้รับความสนใจศึกษาทางวิชาการไม่มากนัก

งานวิจัยในโครงการโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ:
กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

“คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” เป็นงานวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ที่นำเสนอภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่กลุ่มต่างๆ ในหลากหลายมิติ และยังจะมีคุณูปการอย่างสำคัญต่อการศึกษาภัยพิบัติในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่ในเชิงมโนทัศน์ และทฤษฎี (อาทิ การนิยาม “ภัยพิบัติ” จากมุมมองทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ผลกระทบของภัยพิบัติต่อสถาบันทางสังคม ความรู้/อำนาจกับการจัดการภัยพิบัติ ความเป็นชายขอบ/ใครคือคนชายขอบ-มุมมองจากการจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ) รวมไปถึงข้อสังเกต/ข้อเสนอในเชิงวิธีวิทยา (อาทิ การเก็บข้อมูลภาคสนามในสภาวการณ์ “ไม่ปกติ” ความเป็นวัตถุวิสัยของข้อมูลและการตีความข้อมูล)

รายละเอียด