สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เสวนา ครั้งที่ 5

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

“ประสบการณ์ข้ามถิ่นฐานผ่านการสมรส:
ชาติพันธ์ุนิพนธ์เชิงวิพากษ์ว่าด้วยชีวิตข้ามพรมแดน”

โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555
เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดร.จันทนี เจริญศรี จะนำเสนอเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา ที่นำเสนอต่อ Department of Sociology, University of Essex, UK

งานวิจัยชิ้นนี้เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิง 40 คนที่ย้ายถิ่นผ่านการสมรสในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเป็นเวลาสามปีในเขตเมืองขนาดกลางแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ

ผ่านมุมมองของ structuration theory งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ถูกกล่อมเกลาโดยชนชั้นในระดับชีวิตประจำวันในด้านหนึ่ง และ agency ในอีกด้านหนึ่งที่กล่อมเกลาเส้นทางชีวิตของพวกเธอรวมถึงวิถีชีวิตในฐานะผู้ย้ายถิ่น แสดงออกผ่านชุดของการปฏิบัติหลักๆ 2 ชุด กล่าวคือ แม้ชีวิตในสหราชอาณาจักรจะค่อนข้างจำกัดและ “บีบอัด” แต่ในขณะเดียวกันพวกเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ “ขยาย” ข้ามพรมแดนด้วย

Thai Daughters, English Wives: A Critical Ethnography of Transnational Lives

Abstract

By the year 2000 significant numbers of Thai women had begun to migrate to England as wives of Englishmen. The thesis tells their story, and reveals how their life trajectories have been deeply structured by a number of interconnecting forces beyond their control. However, at each stage in these trajectories, key qualities of the women’s characters have played a pivotal role; characteristics of discipline, skill, and deep loyalty. The argument traces the interplay between the powerful structuring influences and impressive forms of agency.

The account is informed by the meta-theory of strong structuration theory combined with more substantive, subject-specific, theoretical perspectives in the spheres of: poverty, gender and class; domestic and international migration; and transnationalism in the age of globalization. The empirical research is framed by the secondary literature and, more directly, by fieldwork data collected in semi-structured interviews and 3 years of participant observation with 40 Thai wives of Englishmen. All the subjects of research live in a single, medium-sized, English town of around 200,000 inhabitants.

The explication of the women’s lives is presented in two main parts. The first part looks at the wives’ lives prior to marriage migration. The focus here is on their structured experiences as poor rural Thai women, the decisions of many to enter sex work, and their courtships with their husbands-to-be. The second part focuses on the limited assimilation of the Thai wives in England. Two sets of practices are paramount here. The first concerns the relative narrowness and confinement, or compression, of their lives in the UK. The second concerns their participation in a stretched trans-national community. The mobilization and deployment of their status as ‘English wives’ gives them respectability among their networks in Thailand, and serves to counter their limited assimilation in the UK