โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษผ่านสื่อนวนิยายรศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์


“โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษผ่านสื่อนวนิยาย” หนึ่งในผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และ สำนักพิมพ์ที่รัก ได้ผลิตนวนิยายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เป้าหมายสำคัญคือเพื่อนำเอาผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นจิตวิญญาณของพื้นที่ นำเสนอในรูปแบบนิยายที่อ่านง่ายและเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสนใจไปท่องเที่ยวด้วยความใส่ใจและค้นหาบางสิ่งจากสถานที่จริงอิงนิยายตามโครงเรื่องที่แตกต่างกัน 3 เรื่อง ซึ่งมีทั้งที่น่าน เลย และตราด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเฟซบุ๊กของสำนักพิมพ์และในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม พ.ศ.2561