ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

นำเสนอผลงานในหัวข้อ
Adolescent Expectations of the “Ideal” Mate: Case Study of Undergraduate Students in Bangkok

ISS 2018 International Conference on Information and Social Science
ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 6-8 เมษายน 2561


abstract
Family is starting with two people meeting each other in meaningful way. Build up relationship and make adjustment to living together. Nowadays, the selection of a life partner in Thailand is quite different than in the past because of the changes in expectations of the young people today are different comparing to their parents’ generation. This research is aimed to l) study the expectations of young people regarding the ideal life partner. 2) compare the expectations to the reality.

With the Survey Research method, by collecting data from 847 undergraduate students from both public and private universities in Bangkok, we found that the first priority of their expectation regarding the ideal life partner, for both gender, is Internal Factor. As for males, it is followed by Personality, Working Women-ness, Housewife-ness, Charm and Romantic-ness, External Factor, Aesthete, Leadership and Social Factor respectively. And as for females, it is followed by Maturity, Leadership, Perfection, Self-Confident, Politeness, Aesthete and Social Factor respectively. As we compare these expectations to the reality, we found that both males and females have expectations that higher than the reality statistical significance in every aspect, except for the Social factor which is higher for females.อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

นำเสนอผลงานในหัวข้อ
Courage

The 23rd Annual Pedagogy and Theatre of the Oppressed Conference
ณ Indiana University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561


abstract
Through Invisible Theatre and Forum Theatre processes, the students in the class “Laboratory of Social Action for Social Change” reflected how their courage was increased. Likewise, Forum Theatre process also encouraged university students to reflect (and rehearse) their oppressed personal life. It can draw courage out of the spec-actors who were school students so that they stepped out and played with unknown seniors (university students). Their plays represented their courage in that they think they can change the situations, being under status of the oppressed.ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี

นำเสนอผลงานในหัวข้อ
Virtual Mobility among Highly Skilled Migrants in Thailand

The XIX ISA World Congress of Sociology
ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561


abstract
This article aims to demonstrate the limitation of an approach of movement of the highly skilled within the framework of migration studies. This study has proposed an alternative framework of virtual mobility which is believed to have allowed us to see two different kinds of movements. First, the highly skilled can exert influences from remote, whilst they stay put, that their socioeconomic impact can be felt within a specific system of mobility. Second, the highly skilled who move, when they do they have power to modify their destination such that their movement requires minimal adjustment. This is incomparable to the level of adjustment of the movement of the powerless, e.g. refugees, asylum seekers and illegal labor migrants. For these reasons, I thus propose that conceptualizing highly skilled migration should be considered in line with mobility paradigm, which has greater advantage in providing us with perspective of the first kind of mobility mentioned above, I shall use the term virtual mobility for it. The second form of mobility, I use the term mobile virtuality.

These forms of mobility will be illustrated through a case study of highly skilled migration in Thailand, focusing specifically on the case of Japanese highly skilled who moved through international networks of oversea corporations. This study will also demonstrate that to study mobility of the highly skilled, migrants should not be an exclusive focus for the reason that movement did not stop when they have reached their countries of destination. On the contrary, transformation of destination cities, networks of people, things, communication and infrastructure that transcend borders are parts of the mobility system that we should consider. Such perspectives will provide us with more concrete view on how mobility has actualized.ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร

นำเสนอผลงานในหัวข้อ
The Tree-Age System: A Struggle for Southeast Asian Prehistoric Periodisation

The 21st Indo-Pacific Prehistory Associatiion (IPPA) Conference
ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันที่ 23-28 กันยายน 2561


abstract
This paper will explore the concept of the “Three-Age System” that has to some extent stymied the conceptualization of Southeast Asian prehistory. The direct transfer of this system from its European application to Southeast Asia has substantially influenced the analysis and characterization of Southeast Asian data. In particular, the chronological division of ‘Bronze Age’ and ‘Iron Age’ has overemphasized the linkage between the development of metal technology and socio-economic development. It is agreed that absolute chronologies need to be established, however the terminology of ‘Bronze Age’ and ‘Iron Age’ should have been used relatively for classification of artefacts’ chronology, not for stages of social organization.

Archaeological data from west-central Thailand will be discussed to demonstrate the issue of the incompatible framework of the Three-Age System. The apparent absence of clear age subdivisions, or the lack of a “real” Bronze Age, has made the chronology of this region seem incomplete. Stone tools had been abundantly used throughout the prehistoric period, and bronze and iron materials were often found at the same sites. However, no scientific date prior to 500 BC has been obtained for any site in the region. This may or may not be the cause for west-central Thailand to be peripheral in the discussion of the socio-economic development of mainland Southeast Asia. More attention has been paid to regions such as east-central Thailand where copper mining activities have been identified, and the northeastern region where bronze was consumed in substantial quantities. However, the region with a major tin source such as west-central Thailand appears to be overlooked.

In consideration of these issues, archaeological methodology and the formation of knowledge for Southeast Asian prehistory will be discussed, including the need to move from the imported “Three Age System” to concepts that better fit the local data in west-central Thailand. The distorted prehistoric analysis needs to be adjusted so that our understanding of prehistory in Thailand does not become a scientific illusion.