livesandflood

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

การประกวดภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

ความเห็นหลังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

งานวิจัยชุดนี้ (ที่)ไม่เพียงพรรณนาภาพความเป็นไปของชีวิตผู้คน แต่ยังนำเอาภาพเหล่านั้นมาวิพากษ์มายาคติที่คนทั่วไปมีต่อสังคมไทยได้อย่างแหลมคม ที่น่าคิดต่อไปคือ แล้วนักศึกษาจะสามารถนำวิธีการตั้งข้อสงสัยต่อมายาคติดังกล่าว ไปทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยในชีวิตปกติประจำวันของตนเองได้หรือไม่ และจะสามารถมองทะลุมายาคติที่เคยมีต่อตนเอง มายาคติอื่นๆ ที่ตนมีต่อคนอื่น ในทำนองเดียวกับที่พวกเขามีต่อสังคมผู้รับน้ำได้หรือไม่

การบรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554” โดย นักพัฒนาชุมชน และ ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย

ภาพยนตร์ในชั้นเรียน: The Help ชีวิต-วัตถุของการศึกษา

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ในชั้นเรียนเรื่อง The Help พร้อมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิต-วัตถุของการศึกษา” วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น.

การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”

คำกล่าวแนะนำโครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่านในการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 22 มิถุนายน 2555

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Natural Hazards in Anthropological Perspective

โดย Professor Leslie E. Sponsel
(University of Hawai’i at Manoa)
2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 -16.30 น.