สัมมนาวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีสัมมนาวิชาการประจำปี ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือในการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายวิชาการ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 5

Monday, 12 November 2018 | 1.30-5 pm.
PhD meeting room, Faculty of Sociology and Anthropology,
4th floor, Faculty of Social Administration Building,
Thammasat University, Tha Prachan

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia

ภายใต้หัวข้อ Asia on the Rise?
วันที่ 1-3 ก.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 61

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ

วันพุธที่ 8 พฤจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Thai and Korean Cultures in Modern Era

Wednesday 22 Oct, 2014, Sociology and Anthropology PhD Program Meeting Room 4th Floor, Faculty of Social Administration buliding,
Thammasat University (Thaprachan Campus)

วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม: การเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 (ห้อง 103) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการ คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 56 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการ สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทย: บททบทวน ข้อท้าทาย และนัยเชิงนโยบาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์