เวทีวิชาการของนักศึกษา

เวทีวิชาการของนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย สัมมนาวิชาการประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั่วประเทศ

และ อาศรมเสวนา ว่าด้วยประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชายคา “อาศรมสังคมวิทยามานุษยวิทยา″ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

บันทึกจากการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 11

วันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2555 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เคาะกะลาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 มีนาคม 2555

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

22-23 ธันวาคม 2554 สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 “เรื่องระหว่างทาง: หลากบันทึกเรื่องราวก่อน/กว่าจะถึงปลายทางในการวิจัยทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา”