teera

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษผ่านสื่อนวนิยาย

หนึ่งในผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน

แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มธ. ท่าพระจันทร์

ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

“โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด

งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม

ธีระ สินเดชารักษ์ และ คณะ (2558) || โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)