KM

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

KM_2559

ปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเด็นความรู้ ครั้งที่ 1 : แนวทาง หลักเกณฑ์ และหนทางสู่การขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายสนับสนุนวิชาการ) ขอบเขตและเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางในการขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ บุคลากรเป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต วิทยากร โดย : นายวิชัย แสงดาวฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางกรกนก ประภาสโสภณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นายสยามรัฐ คงทอง หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวศรีสุข […]

KM_2558

ปีงบประมาณ 2558 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนแบบ Active Learning ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ของคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่นักศึกษา การจัดการความรู้ : โครงการ Role Play and Replay as Methodology for Social Science and Social Study บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์ วิทยากร โดย : Professor Gary Fry การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ Video สาธิต Replay Theatre คลิกที่นี่ พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : เทคนิคการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ได้รับทุนทำวิจัย และได้มีการตีพิมพ์ […]

KM_2557

ปีงบประมาณ 2557 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานในสถาบันการศึกษา” เป้าหมาย : ประชาคมในคณะฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเลนส์ที่มองจากนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยเชิญนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างละ 1 ท่านในคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยายหลัก กำหนดการ : ทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย : MR. John Bennett สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ” เป้าหมาย : ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยของศาสตราจารย์และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกหนึ่งเดียวในคณะ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ บรรยายบอกเล่าประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ในคณะบุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป กำหนดการ : วันพุธที่ […]

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

KM_2556

ปีงบประมาณ 2556 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนผ่าน TU Moodle การตัดเกรดและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน TU Moodle และระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 คู่มือการใช้ TU Moodle l สำหรับอาจารย์ l สำหรับนักศึกษา โดย คุณนีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา คู่มือการตัดเกรดและการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล UsingTURegWebsiteForGrading_R3 โดย คุณบุญจิรา ภู่เงิน และคุณจาตุรงค์ เสาน้อย จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “ทุนวิจัยของ สกว. เข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไร?” เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการให้ทุน ลักษณะและประเภทของทุนที่ สกว. สนับสนุน […]