คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที 9) ดังนี้

  • ส่งเอกสารต่างๆ ทางออนไลน์ prsocant@gmail.com
  • งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี socanttu@gmail.com
  • งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา tusa.postgrads@gmail.com
    เเละ เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา (คุณวิชัย) wichaisaeng@hotmail.com มือถือ 081-255-8607
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ tusa.research@gmail.com
  • กรณีเร่งด่วน ติดต่อรษก.เลขานุการคณะ (คุณกฤตวัฒน์) krittawat_k@hotmail.com มือถือ 084-636-5416