archive

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558-2563

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 วิภาวิณี ดิษฐ์ธนกูล (มายล์ด) ประธาน ปพิชญา พรหมมี (ป่าน) รองประธาน ชนิษฎา กอหงษ์ (มายด์) เลขานุการ มัชชิชา นาคศุภมิตร (มิ้ง) เหรัญญิก พัสมพร จรัสสิริธนรัช (มุก) เหรัญญิก สุภกร ปรีดีขนิษฐ์ (แก้ว) ประชาสัมพันธ์ กันตภณ ทวีรัตน์ (มอร์) กีฬา วริษฐา ถาวรกิจ (แบม) วิชาการ เอวา วงษ์วิไลวารินทร์ (วาวา) สวัสดิการ ศุภกร มาเม้า (ซิมิหลาเปรม) วัฒนธรรม กนกพร โพธิ์พล (ปุ๊ก) สันทนาการ ปณิตา สิริวิศิฏฐกุล (หงษ์หยก) ทะเบียน พิทยาภรณ์ เทียนงาม (แยม) […]

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 นายสุพศิน พรรณรังษี (แบงค์) ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวณัฏฐณิชา โชคชัยนิรันดร์ (แน๊ต) รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวพิมพ์พิชชากร ภู่อินทร์ (ฟิล์ม) เลขานุการ นางสาวกัญญาณัฐ มีแสง (มุก) ฝ่ายเหรัญญิก นายพีระศิษฏ์ วีระจันทร์ (อาร์ม) ฝ่ายเหรัญญิก นางสาวนุชรวี ศรีหาสาร (อิง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายปกป้อง กสิณฤกษ์ (ปกป้อง) ฝ่ายกีฬา นางสาวกานต์พิชชา อภิวันท์สนอง (ออม) ฝ่ายวิชาการ นางสาวชมชนก หลิมรัตน์ (พลอย) ฝ่ายสวัสดิการ นายพสธร สุวรรณเกษม (ออมเล็ต) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา มาดลย์ (หยก) ฝ่ายสันทนาการ นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย (แวว) ฝ่ายทะเบียน นางสาวแพรวพรรณ […]

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555