teera

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด