ดิจิทัลศึกษากับอนาคตสังคมไทย

26 พฤศจิกายน 2562 | 13.30-17.30
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1 2 3 5