CCSCS workshop: cultural intimacy

29 เมษายน 2560 ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

CCSCS workshop: telling stories

21-23 เมษายน 2560 ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

CCSCS workshop: Path & Regression Analysis (โปรแกรม R)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)” ครั้งที่ 2 || วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL2) ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์