ชวนถก-ชวนคิด สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

วัน-เวลา

  • พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560
  • 13.30-17.30 น.

สถานที่

  • ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพพื้นหลังใบปิด:
อิทธิพล สีหะวงษ์
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

video

  • บันทึกวิดีโอจากการเสวนา ชวนถก “หนึ่งทศวรรษจังหวัดชายแดนใต้ศึกษา”

สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในปี 2555 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย เผยแพร่ และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ ทั้งแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานภายนอก ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยและกิจกรรมบริการวิชาการซึ่งครอบคลุมประเด็นถกเถียงเชิงวิชาการจากหลากหลายแนววิธีศึกษาและความสนใจของสาธารณชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยในการสัมมนาประจำปี พ.ศ.2557 ได้มีการนำเสนอผลงานเบื้องต้นจากโครงการทบทวนงานศึกษาวิจัย “หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งได้นำมาสู่โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมบททบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งในมิติการจัดการทรัพยากร ชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรม การเมือง และการจัดการความรุนแรง และจะได้เผยแพร่รูปเล่มเป็นครั้งแรกในการสัมมนาประจำปีของศูนย์ฯ ใน พ.ศ.2560 นี้

ต่อมาใน พ.ศ.2558 การสัมมนาประจำปีของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้นำเสนอประเด็นอภิปรายว่าด้วย “สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย” ซึ่งชี้ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาสื่อและวัฒนธรรมดิจิทัลในลักษณะข้ามสาขาวิชา (transdisciplinary) และนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต่อมาได้รับทุนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติจาก Newton Mobility Grant Scheme (2016) โดยส่วนหนึ่งของโครงการได้ส่งเสริมให้คณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้พัฒนาประเด็นวิจัยด้านสื่อและวัฒนธรรมดิจิทัล และร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนาของกลุ่มวิจัย ณ Goldsmiths College มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และเวทีนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Convention of Asian Scholars (ICAS10) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย นับเป็นห้วงเวลาอันเหมาะสมที่ศูนย์ฯ จะได้นำเสนอผลงานจากสองโครงการหลักในระยะที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นที่สะท้อนถึงความสนใจทางวิชาการที่เปิดกว้างและหลากหลาย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งและการพัฒนาบทบาททางวิชาการของศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน


กำหนดการ

  • 13.30-13.45 | กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
      คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 13.45-15.45 | ชวนถก “หนึ่งทศวรรษจังหวัดชายแดนใต้ศึกษา”
    • อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
      ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    • อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
      สถาบันสันติศึกษา
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
    • ร่วมอภิปราย-แลกเปลี่ยนโดย
      • Dr Muhammad Arafat Bin Mohamad
        Department of Southeast Asian Studies,
        National University of Singapore (NUS)
  • 16.00-17.30 | ชวนคิด “ชาติพันธุ์วรรณนาดิจิทัล”
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร 
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • ร่วมอภิปราย-แลกเปลี่ยนโดย
      • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      • อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
        สำนักพิมพ์ openworlds
CCSCS research

โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

international network
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย