CCSCS talk | ผงทอง: ประเด็นวิจัยทางสังคมจากโรงงานช่างทองในเกาะรัตนโกสินทร์

ศาสตราจารย์ ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ | Professor Michael Herzfeld


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | 13.30-16.30 

ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

บทคัดย่อ 

การบรรยายครั้งนี้จะเป็นการเล่าถึงประสบการณ์การทำวิจัยในปัจจุบันของผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการศึกษาวิถีชีวิต รูปแบบการทำงาน และความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่มช่างทองในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลและประสบการณ์วิจัยภาคสนามอาจแตกต่างไปคำถามตั้งต้นที่ผู้บรรยายให้ความสนใจในการทำวิจัย ผู้บรรยายพบว่าสิ่งที่ช่างส่วนใหญ่มีความหวาดระแวงกัน คือการที่คนในโรงงานก้าวขึ้นมาเป็นระดับ "ช่างทอง" แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแอบลักขโมยทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ผงทอง" ที่เป็นเสมือนคำอุปมาและสัญลักษณ์ของปัญหาพื้นฐานในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มช่าง ได้แก่ ความไม่ไว้วางใจกันของคนที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกัน ผู้บรรยายเสนอว่าประเด็นเหล่านี้อาจชี้ชวนให้คิดคำนึงถึงการทำความเข้าใจสังคมที่ศึกษา ผ่านข้อจำกัดของการทำงานภาคสนามของตัวนักมานุษยวิทยาเอง

CCSCS research

โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

international network

ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

workshops

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย