CCSCS workshop: non-parametric test for small sample size (small-n)

วิทยากร

 • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัน-เวลา

 • วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
  เวลา 9.30-16.30 น.

สถานที่

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
  อาคารสถาบันภาษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ใบปิด: ดีไซน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์สถิตินอนพาราเมตริก
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก (Small-n)


การวิจัยโดยใช้กลุ่มผู้ศึกษาขนาดเล็ก (Small-n) เป็นแนวทางการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของแนวทางการศึกษาดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจิตวิทยาคลีนิค ซึ่งเป็นสาขาที่มีข้อจำกัดในเรื่องการหาตัวอย่างมาใช้ในการทดลอง จึงทำให้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนน้อย และขาดคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการในการนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบพาราเมตริก (Parametric statistics)

ด้วยเหตุนี้ สถิติในกลุ่มนอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) จึงได้อุบัติขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในทางวิธีวิทยา และเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้การศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กสามารถกระทำได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย และมีความเที่ยงตรงในทางสถิติ  โดยในปัจจุบัน สถิติดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากขึ้น ไม่เฉพาะเพียงแต่สาขาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาขาสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือในสาขาอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง หรือการหาตัวอย่างเพื่อร่วมการทดลองเป็นไปได้โดยยาก  โดยสถิติทดสอบหลักในกลุ่มนอนพาราเมตริก ประกอบด้วย สถิติไคสแควร์ (Chi-square) แกมม่า (Gamma) และสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) หรือ โรของสเปียร์แมน (Spearman's Rho) ฯลฯ  ซึ่งสถิติดังกล่าวนี้ สามารถอาศัยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ผล และประมวลผลได้ทั้งสิ้น

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิธีวิทยาดังกล่าวในฐานะเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และความจริงทางสังคม จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์สถิตินอนพาราเมตริก ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก (Small-n)” ขึ้น เพื่อให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากสถิติดังกล่าวในการศึกษาวิจัยในลำดับต่อไป


กำหนดการ

 • 09.30-12.30 

  • ทำไมจึง Small-n ?

  • ความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสถิติแบบพาราเมตริก (Parametric statistics)  และนอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics)

  • ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติแบบนอนพาราเมตริก

  • สถิติทดสอบในกลุ่มนอนพาราเมตริก : สถิติไคสแควร์ (Chi-square) แกมม่า (Gamma) สเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ฯลฯ

 • 13.30-16.30

  • ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริกในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุปผลการศึกษา

  • ฝึกปฏิบัติการ

CCSCS research
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
international network
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย