หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย (2560)
อนุสรณ์ อุณโณ บรรณาธิการ