ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

samerchai TRF Senior Research Scholar award ceremony 1
samerchai TRF Senior Research Scholar award ceremony
TRF Senior Research Scholar award ceremony 2

ภาพถ่ายโดย อิสรชัย บูรณะอรรจน์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อยกย่องให้เกียรตินักวิจัยที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งมีจริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัย มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

วิดีทัศน์แนะนำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.2558 ได้แนะนำผลงานวิจัยดีเด่นของศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ด้านมานุษยวิทยาพันธุศาสตร์ มีผลงานศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของความผิดปกติทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดแดงในประชากรพื้นเมืองของเอเชียอาคเนย์ และการสืบประวัติการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในภูมิภาคดังกล่าวด้วยวิธีการทางพันธุศาสตร์
  2. ด้านชาติพันธุ์ศึกษา บุกเบิกงานภาคสนามด้านการศึกษากลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ตอนบนและจีนตอนใต้
  3. ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ มีผลงานบุกเบิกด้านการทำความเข้าใจจิตรกรรมพุทธศาสนาของพม่าและไทย ในมิติสัญลักษณ์นิยมและประติมานวิทยา

[youtube=https://youtu.be/fPP14mfq8Y8?t=4m30s&w=500&h=300]