สัมผัสมลายูผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก”

  poster malayu

  ใบปิด นันท์ณิชา ศรีวุฒิ

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ขอเชิญร่วมงานเสวนา

  สัมผัสมลายูผ่านหนังสือ

  มลายูที่รู้สึก

  วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:00 – 19:30 น.
  ร้านหนังสือเดินทาง ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ


  กำหนดการ

  16.30-17.00 น.

  ลงทะเบียน

  17.00-19.30 น.

  เปิดเล่มชวนสัมผัสมลายูผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก”

  โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
  สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ร่วมสัมผัส โดย

  รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  งามศุกร์ รัตนเสถียร
  สถาบั้นสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ดำเนินรายการ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  19.30 น.

  ซักถาม-แลกเปลี่ยน